Werken aan een beter toekomst

Oorsprong

Josephine Smits met de school kinderen

Josephine Smits – Davis, geboren in Sierra Leone, reisde aan het einde van de burgeroorlog in juli 2002 naar haar geboorteland. Ze zag de verschrikkelijke omstandigheden waarin vooral vrouwen en kinderen moesten leven. Veel kinderen waren wees geworden en zonder begeleiding aan hun lot overgelaten. Ze zijn allen slachtoffer van de mensonterende burgeroorlog die het land heeft geteisterd.

Josephine’s hart werd geraakt om in eerste instantie op kleinschalige wijze hulp te bieden, met name voor kansarme vrouwen. Ze wist anderen ook te overtuigen van haar opvattingen en zo ontstond het idee van het oprichten van een Stichting genaamd Wanda ( = het volk).

De burgeroorlog en het Kailahun district.

De Stichting Wanda is momenteel werkzaam in het dorp Dia in het Kissi Kama Chiefdom in het Kailahun District. Dit district is zwaar getroffen tijdens de burgeroorlog.  

Na de onafhankelijkheid in 1961 werd Sierra Leone een eenpartijstaat waar corruptie hoogtij vierde. In 1991 begon het Revolutionary United front (RUF) een guerrillacampagne vanuit buurland Liberia en in 1992 pleegden militairen een geslaagde coup, waardoor het land in een burgeroorlog geraakte. De burgeroorlog is begonnen in het Kailahun District, waar de RUF tegen de regering streed om de exclusieve rechten van de diamantenhandel. De redelijk eerlijke verkiezingen van 1997 leken enige rust te brengen, en het RUF werd uitgenodigd deel te nemen aan de regering, maar al vlug braken er weer op grote schaal gewapende conflicten uit. In januari 1999 veroverden het RUF de hoofdstad, startsein voor de meest weerzinwekkende gruwelen tegen de bevolking. In juli werd, onder grote internationale druk, een vredesakkoord getekend tussen de regering en het RUF. De situatie verbeterde echter nauwelijks.

Pas toen in januari 2002 officieel een einde kwam aan tien jaar burgeroorlog, verbeterde de mensenrechtensituatie aanzienlijk. In februari 2002 kwam ook in het Kailahun district de burgeroorlog tot een einde. 

Sierra Leone

De materiele en humanitaire schade van de burgeroorlog was enorm. Soms hebben mensen 10 tot 12 jaar als vluchteling in een instabiele omgeving geleefd. Velen van hen zijn getraumatiseerd door de oorlog. De burgers hebben massaal blootgestaan aan moord, mishandeling, marteling, verminking, verkrachting, ontvoering en gedwongen verhuizingen. In de oorlog zijn duizenden kindsoldaten (meestal gedwongen) gerekruteerd en, onder invloed van alcohol en drugs, aangezet tot gruweldaden.

De huidige situatie

Na de jaren van burgeroorlog is de economie tot stilstand gekomen en momenteel behoort Sierra Leone tot één van de armste landen ter wereld . Er is dan ook een tekort aan alles en de wederopbouw zal, afhankelijk van financiële en materiële hulp, nog jaren duren. In het democratische Sierra Leone heerst nu een redelijke veiligheid en stabiliteit. In oktober 2007 zijn de eerste vrije verkiezingen gehouden die georganiseerd waren door de Sierra Leonezen zelf. 

De Boyd Primary school in Dia

In maart 2003 rees de vraag vanuit de gemeenschap in Dia of Josephine zou kunnen helpen met het bouwen van een lagere school. Naar school gaan is in Sierra Leone niet voor alle kinderen weggelegd. Vaak moeten ze werken om het gezinsinkomen aan te vullen of is er geen geld om schoolgeld en schoolmaterialen te betalen.

Oude school (2003 - 2009)
Nieuwe School (2009 - Nu)

Met Pasen, op 20 april 2003, was de officiële start van het opzetten van de lagere school in Dia een feit. Er werd 500 are grond door het Chiefdom ter beschikking gesteld. De school heeft inmiddels een officiële status verworven en heet de Boyd Primary School. De school is uitdrukkelijk toegankelijk voor alle kinderen ongeacht etnische achtergrond, religie of politieke overtuiging. 

Het eerste schooljaar 2003/2004 waren er ca. 350 kinderen aangemeld. Inmiddels zitten er 700 kinderen op een nieuwe basisschool met 12 lokalen die in 2009 gerealiseerd is. De klassen zijn uitgerust met schoolmeubilair, borden en leermaterialen.

Wat willen wij nog meer doen?

Nu de bouw van de basisschool is afgerond, willen we met uw hulp een goede drinkwatervoorziening bij de school gaan realiseren. Naar schatting is immers 80 procent van alle ziektes in ontwikkelingslanden te wijten aan gebrek aan schoon drinkwater. Ook de lokale bevolking van Dia kan hiervan gebruik gaan maken, zodat iedereen toegang heeft tot schoon drinkwater. Daarnaast willen we een sanitatie project opzetten, waarmee we de hygiëne in Dia en omstreken willen verbeteren.

Bij al onze projecten willen we komen tot een energievoorziening die zoveel mogelijk gebruikt maakt van zonne-energie. Wij willen ook komen tot het bouwen van een beroepsgericht opleidingscentrum, zodat de kinderen na de basisschool ook nog een vervolgopleiding kunnen volgen. 

Josephine Smits visiting the students
Josephine met de kinderen

Komt het geld ook goed terecht?

De Stichting beschikt over betrouwbare contactpersonen in Sierra Leone zelf, die de projecten kunnen monitoren. Hierdoor zijn we in staat up-to-date informatie te verschaffen over de voortgang.  

Op de Nieuwspagina van onze website kunt u op de voet volgen hoe uw donaties besteed worden. Deze korte communicatiekanalen garanderen dat uw geld rechtstreeks naar de bevolking gaat.  

Uit onderzoek is gebleken dat ontwikkelingshulp de meeste kans van slagen heeft als de verantwoordelijkheid van projecten gelegd wordt bij de plaatselijke bevolking . Wanda heeft deze strategie vanaf haar oprichting uitdrukkelijk gevolgd.

Stichting Wanda faciliteert dan ook alleen de projecten en legt het initiatief, beheer en de uitvoering bij de bevolking zelf. Zij kennen immers het beste de locale omstandigheden en noden.  

Daarom is de Ngopee Foundation als zusterorganisatie in Sierra Leone opgezet, die alléén bestaat uit mensen uit het land zelf. De betrokkenheid van de bevolking en het brede draagvlak dat wij voor onze projecten creëren moeten er voor zorgen dat het geld op de goede plaats terecht komt.  

Regelmatig bezoeken we Sierra Leone en monitoren daarbij de voortgang van onze projecten. De hele gemeenschap in Dia kent onze projecten en hun enthousiasme en waardering hebben ons er van overtuigd dat elke euro goed besteed wordt. 

Als u onze stichting wilt steunen, dan is elke donatie welkom. Sinds 1 januari 2008 is Stichting Wanda door de belastingdienst erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Uw giften aan ons kunnen daarom fiscaal aftrekbaar zijn.

logo-anbi